Fundats og formål

Legatets navn er Ville Heises Legat.

Legatets hjemsted er København.

Indtægterne af legatkapitalen skal anvendes til støtte for børnesagen i almindelighed til fordel fortrinsvis for børn kommende fra hjem i Københavns og Frederiksberg kommuner samt det
område, der tidligere udgjorde Frederiksborg amt.

Ved ”børnesagen i almindelighed” forstås medicinske og
socialpædagogiske projekter, der er rettet mod børn.

Legatet støtter fortrinsvis projekter, der kommer flere børn til gode, frem for enkeltpersoner.

Legatet støtter private og frivillige initiativer frem for projekter, der er kommunalt finansieret, eller hvor udgifterne på anden vis dækkes af det offentlige.

Legatet er omfattet af fondslovgivningen og ledes af en bestyrelse. De daglige opgaver varetages af legatets
administrator.

Hvad angår de socialpædagogiske projekter lægges der stor vægt på, at støtten kommer børn og unge direkte til gode.
Der skal derfor være en nær sammenhæng mellem aktiviteten og den forventede positive effekt for målgruppen.

Socialpædagogiske ansøgninger skal maks. være på 3 sider.

Eksempler på det vi typisk ikke yder støtte til:
• Studierejser
• Støtte til enkeltpersoner
• Opgaver, der klart bør løses af det offentlige
• Etablerings- og driftsudgifter til dag- og døgninstitutioner
• Generel støtte til større, veletablerede, ressourcestærke organisationer